Úvodní stránka » OTÁZKY a ODPOVĚDI

TYPICKÉ OTÁZKY K DRTIČŮM POTRAVINOVÉHO ODPADU

otázka/téma

stručná odpověď
Historie drtičů

První aplikace v 30. letech v USA. Procento domácností používající drtiče: USA 50%, Střední Amerika 5%, Vel. Británie 4%, Austrálie 5% ( údaje z r. 1987 - dnes v USA až 80% )

Čistírny odpadních vod

Dle několika studií nedošlo po instalaci drtičů k podstatnému zvýšení nákladů na odstraňování kalů v čističkách odp. vod. Přestože vzroste obsah pevných látek v odpadních vodách, provoz čističek tím není ovlivněn, neboť tyto látky jsou organického původu.

Hlodavci, hmyz, bakterie Instalace drtičů sníží výskyt hlodavců, obtížného hmyzu a bakterií ve všech místech, kde běžně dochází ke koncentraci biolog. odpadu.
Hlučnost Hlučnost drtiče se pohybuje od 49 do 80 dB podle druhu provozu ( od běhu naprázdno po drcení kostí). Chod naprázdno 49 dB,chod s průtokem vody 52 dB, drcení kostí s průtokem vody 80 dB. Srovnání s jinými kuchyňskými přístroji :mixér 65-87 dB, vysavač 60-75 dB, lednice. 47-67 dB
Při drcení nelze u jakéhokoli typu drtiče reálně dosáhnout nižších hodnot hladiny hlučnosti než je 60 dB. V konkurenčních nabídkách uváděné hodnoty 30dB by musely odpovídat -dle norem hlučnosti- „noční zahradě v bezvětří“ a těchto hodnot není schopen dosáhnout žádný elektrospotřebič, obzvláště ten, který má drcením o kovové hrany likvidovat tvrdé odpady.
Kanalizace - spád

Rychlost proudění v odpadním potrubí o průměru 20,3 cm by se měla pohybovat kolem 0,21 m/s, aby nedošlo k nežádoucímu usazování rozdrceného organického materiálu

Odpad - třídění Z ekologického hlediska představuje používání drtičů tzv. třídění odpadků ve zdroji.dochází k oddělení vlhké a suché frakce odpadu.
Odpadní vody - složení, stupeň organického znečištění BSK 5...................... 22%
nerozpustné látky...24,5%
dusík ....................... 5,3%
fosfor ...................... 2,5%
tuky .........................5,4%
( 100% osazení znamená ve všech domácnostech. Tato procenta se samozřejmě snižují dle % osazení. )
Provozní náklady Zvýšení spotřeby vody o cca 5,5 l/drtič za den, el. energie o 0,050 kWh / drtič za den.
Porovnání spotřeby vody s jinými zařízeními:
WC ........................... 61 l /osobu a den
koupelna ................... 35 l /osobu a den
mytí nádobí ............... 12 l /osobu a den
pračka ........................ 38 l /osobu a den.
Měsíční náklady na provoz drtiče (el. energie a voda 5,30 Kč /domácnost o čtyřech osobách na měsíc. Současně se sníží náklady na odvoz tuhého domovního odpadu.Náklady na odvoz TDO rostou rychleji, než ceny el.energie a vody.
Septiky Rozkladné procesy probíhající v septiku nejsou instalací drtiče nepříznivě ovlivněny. Nároky na kapacitu septiku se zvýší o 2,7%.
Skládky - vliv

Přibližně 35% odpadu z domácnosti je organického původu a může být likvidováno v drtičích. O toto množství se může snížit množství odpadu odcházejícího z domácnosti.

Spalovny Drtiče výrazně sníží obsah vlhkého organického materiálu ve spalovaném odpadu. Dojde ke snížení objemu strusky o 17 - 19%.
Voda - spotřeba 6 nezávislých studií provedených v létech 1966 - 1984 uvádí denní spotřebu vody pro drtič od 3 do 6,64 l, to je 1,7 - 2,7% vody potřebované v domácnosti.
Zápach Okamžité odstranění biologického odpadu znemožňuje rozkladné procesy v nádobách na odpadky a tím snižuje zápach v kuchyni.
Hlodavci - výskyt v kanalizaci Nemohou se krmit látkami rozpuštěnými ve vodě. Naopak neroz - drcené zbytky splachované do WC přinášejí množství potravy pro tyto hlodavce.
Ucpávání odpadu Ucpávání odpadu Zkouškami bylo prokázáno, že kanalizace  osazeným drtičem má příznivější podmínky pro průtok vody, než kanalizace bez drtiče. Naopak drcené kosti nebo skořápky mají uvnitř kanalizace čistící funkci.

Jazykové verze:       

Pracovní doba
kanceláře a
skladu
po-pá, 8:00 - 14:00 hod.
platí od 4.1.2024

 

DRTIČ BOND je silně návykový

 

 

Facebook přidejte si nás

Oblíbené odkazy